Poziv na dostavu ponuda - nerazvrstana cesta Gornji Varoš

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje " Poziv na dostavu ponuda na nabavu radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste u  Gornjem Varošu pored Društvenog doma" . 

Dokumentacija se nalazi u prilogu 


 Odluka o odabiru