Poziv na dostavu ponude- Dogradnja mrtvačnice na groblju u Uskocima

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje " Poziv na dostavu ponude za nabavu radova dogradnje mrtvačnice na groblju u Uskocima"

Dokumentacija se nalazi u prilogu  

Odluka o odabiru