Javni poziv za dostavu ponuda- SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-17-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine;

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje; POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE - SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Dokumentacija se nalazi u prilogu 

Odluka o odabiru