Sancija divljeg odlagališta

Zbog neodgovornih pojedinaca koji neodgovorno odlažu otpad u okoliš i kao obvezu propisanu Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19) Općina Stara Gradiška dana 15.06.2020. godine pristupila je sanaciji divljeg odlagališta otpada u naselju Gornji Varoš. Ukupno je sanirano i zbrinuto 50 tona glomaznog, građevinskog i komunalnog otpada.