Komunalna Naknada

Zašto se koristi komunalna naknada?

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture a plaća se za stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište.

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik stambenog prostora, poslovnog prostor, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Kada nastaje obveza plaćanja komunalne naknade?

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

 • danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
 • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
 • danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
 • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja  nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.  

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Zahtjev za utvrđivanje obveze/promjenu podataka za obračun komunalne naknade podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg hrvatskih branitelja 1, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

       Zahtjev za utvrđivanje obveze/ promjenu podataka za obračun komunalne naknade

Kako se obračunava komunalna naknada?

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) nekretnine i to za  stambeni, poslovni i garažni prostora po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97,), a za građevno zemljište  koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornom metru površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) površine nekretnine.

Područja zona u Općini Stara Gradiška u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada (Kn određeni su Odlukom o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 10/18).

Vrijednost boda po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Stara Gradiška iznosi 3,30 kuna /m2. („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 9/18 )

Tko je oslobođen plaćanja komunalne naknade?

 • nekretnine koje se koriste za obavljanje djelatnosti osnovnog obrazovanja i zdravstvene zaštite, koje koristi dobrovoljno vatrogasno društvo te nekretnine koje  služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske djelatnosti,
 • pravne i fizičke osobe koje na području Općine Stara Gradiška počinju s obavljanjem poslovne djelatnosti za nekretninu u kojoj obavljaju djelatnost i to:

-  100% godišnjeg iznosa komunalne naknade u prvoj godini obavljanja djelatnosti,

- 50% godišnjeg iznosa komunalne naknade u drugoj i trećoj godini obavljanja djelatnosti.

 • obveznici plaćanja komunalne naknade za nekretninu u kojoj stanuju:
 1. ako su korisnici zajamčene minimalne naknade,
 2. ako žive u staračkom kućanstvu a ukupni godišnji prihod ostvaren u prethodnoj godini je

-      manji od 14.000,00 kuna za jednočlano kućanstvo,

 • manji od 16.000,00 kuna za dvočlano kućanstvo
 • manji od 18.000,00 kuna za tročlano i kućanstvo koje ima više od tri člana.

Zahtjev za oslobađanje od  plaćanja komunalne naknade podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg hrvatskih branitelja 1, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade