Komunalni doprinos

Zašto se koristi komunalni doprinos?

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Stara Gradiška koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Tko plaća komunalni doprinos?

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Kako se obračunava komunalni doprinos? 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj  se zgrada gradi ili je izgrađena.

Za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja komunalni se doprinos obračunava množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za pojedine zone i  način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa određeni su Odlukom o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 9/18).

Kada se donosi rješenje o komunalnom doprinosu?

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno,  rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Tko je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa?

  1. vlasnici zemljišta na kojem se gradi ili se nalazi ozakonjena građevina poljoprivredne namjene u potpunosti,
  2. vlasnici zemljišta na kojem se gradi ili se nalazi ozakonjena građevina gospodarske namjene u visini 50% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, 
  3. članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma, ako su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore za izgradnju prve nekretnine odnosno dogradnju ili nadogradnju postojeće obiteljske kuće odnosno ako je u posebnom postupku utvrđeno da bi imali pravo na stambeno zbrinjavanje.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg hrvatskih branitelja 1, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa