Jednokratna novčana pomoć

Jednokratna novčana pomoć

Tko može ostvariti pravo na jednokratnu pomoć?

Samac ili obitelj koji zbog trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje ne mogu utjecati, nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe vezane za školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, nabavu neophodne odjeće i obuće, nabavu osnovnih predmeta u kućanstvu, podmirenje duga za električnu energiju i vodne usluge i sl. ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi iznos od 100% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade, odnosno iznos od 800,00 kuna i ako za podmirivanje iste potrebe nisu ostvarili pravo na jednokratnu pomoć nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu do iznosa koji podmiruje potrebu ali ne više od 1.000,00 kuna. Iznimno, jednokratna pomoć može se odobriti u naravi u slučaju kada Jedinstveni upravni odjel ocjeni da se pomoć u novcu ne koristi ili da postoji velika vjerojatnost da se neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba .

Zahtjev za jednokratnu pomoć