Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost  prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini  u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina inekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine Stara Gradiška,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Sjednice Općinskog vijeća :

 • Sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća
 • Sjednice Općinskog vijeća su javne.
 • Rad sjednice Općinskog vijeća mogu pratiti građani, predstavnici udruga građana, i predstavnici medija.
 • Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća odrediti će broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Sastav Općinskog vijeća 2017-2021
Sjednice